ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Internetový obchod Eastendshop.com prevádzkovaný spoločnosťou Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa so sídlom v Gdansku, ktorý sa nachádza na internetovej adrese https://sk.eastendshop.com/ (ďalej len „Eastendshop.com“), venuje osobitnú pozornosť rešpektovaniu súkromia návštevníkov jeho stránok. Tieto Zásady ochrany osobných údajov predstavujú dokument, v ktorom sú stanovené pravidlá na spracúvanie a zhromažďovanie údajov, ktoré sú poskytnuté obchodu Eastendshop.com, prístupu ako aj spôsobu ukladania informácií používaných na zariadeniach Kupujúceho a používaných aj pomocou súborov cookie počas poskytovania elektronických služieb.

Nižšie uvedené zásady sú v súlade s právnymi predpismi platnými na území Poľskej republiky a Európskej únie, s osobitným zreteľom na zákon z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (kodifikované znenie: Z. z. z 2016, pol. 922 v znení neskorších predpisov).

Neprijatie týchto Zásad ochrany osobných údajov má za následok, že zákazník nebude môcť používať internetový obchod Eastendshop.com.

I. Vymedzenie pojmov

Internetový obchod Eastend prevádzkovaný spoločnosťou Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa so sídlom v (80-339) Gdansku, Grunwaldzka 569, DIČ: 5842736810, ktorý sa nachádza na elektronickej adrese https://sk.eastendshop.com/ (ďalej len „Eastendshop.com“) venuje osobitnú pozornosť rešpektovaniu súkromia návštevníkov jeho stránok. Tieto Zásady ochrany osobných údajov predstavujú dokument, v ktorom sú stanovené pravidlá na spracúvanie a zhromažďovanie údajov, ktoré sú poskytnuté obchodu Eastendshop.com, prístupu ako aj spôsobu ukladania informácií používaných na zariadeniach Kupujúceho a používaných aj pomocou súborov cookie počas poskytovania elektronických služieb.

II. Všeobecné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov je spoločnosť Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa so sídlom v Gdansku (80-339), Grunwaldzka 569, zapísaná v poľskom obchodnom registri (Krajowy Rejestr Sądowy) vedenom Okresným súdom pre Gdańsk-Północ v Gdansku, VII obchodné oddelenie Štátneho súdneho registra pod číslom 0000517000, DIČ 5842736810, IČO 222128372, majiteľ internetového obchodu Eastendshop.com, ktorý jeho prostredníctvom predáva produkty bez súčasnej prítomnosti Zmluvných strán, a to použitím telekomunikačnej siete, ďalej len „Predávajúci“.
2. Obsah stránok je vo vlastníctve Správcu údajov a vzťahuje sa naň právna ochrana.
3. Správca údajov nepredá, nesprístupní ani neodovzdá tretím subjektom osobné údaje Kupujúceho bez jeho výslovného a dobrovoľného súhlasu.
Správca má právo tak urobiť iba na žiadosť súdu, prokuratúry, polície alebo iného orgánu oprávneného na podanie takejto žiadosti.
4. Iba so súhlasom Kupujúceho môže Predávajúci použiť poskytnuté údaje na marketingové účely.
5. Kupujúci zostáva anonymný až do vykonania prvého nákupu na stránkach obchodu, prihlásenia sa na odber elektronického bulletinu (newslettera) alebo vykonania registrácie pre vytvorenie individuálneho účtu na stránkach Obchodu. V týchto prípadoch je potrebné uviesť určité kontaktné údaje, ktoré sa potom prostredníctvom bezpečného pripojenia zasielajú do systému.
6. Vykonanie prvého nákupu v obchode Eastendshop.com zo strany Kupujúceho a súčasná registrácia alebo samostatná registrácia účtu v obchode sa spájajú s vyjadrením súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (Z. z. z 2016, pol. 922, v znení neskorších predpisov). Tieto informácie slúžia na účely realizácie objednávky, vrátane vystavenia dokladu o kúpe (pokladničný doklad alebo faktúra s DPH) a na odoslanie produktov. Z tohto dôvodu je obchod Eastendshop.com oprávnený poveriť zhromaždené údaje svojim obchodným partnerom, a to iba za účelom riadnej realizácie objednávky.
7. Priamy prístup k osobným údajom zhromažďovaným predávajúcim majú iba oprávnení zamestnanci alebo spolupracovníci Predávajúceho ako aj oprávnené osoby, ktoré sa zaoberajú prevádzkou obchodu, a ktorým boli udelené príslušné splnomocnenia.
8. Predávajúci zároveň informuje, že na osoby navštevujúce webovú stránku Obchodu je možné uplatniť techniku personalizovaného retargetingu. Ak návštevník zistí, že nechce používať túto možnosť, mal by kliknúť na nasledujúci odkaz: http://adpilot.com/index.php?pid=privacy-opt-out
9. Predávajúci vyhlasuje, že spracúva osobné údaje Kupujúcich v súlade so zákonom z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (Z. z. z 2016, pol. 922 v znení neskorších predpisov), a že využíva technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvania osobných údajov, ktoré sú primerané na riziká a kategórie chránených údajov, a predovšetkým chráni osobné údaje Kupujúcich pred ich zverejnením neoprávneným osobám, stratou alebo poškodením. Údaje sa spracúvajú za účelom realizácie objednávky a ak bol vyjadrený dobrovoľný súhlas, môžu byť použité aj na priamy marketing vlastných produktov a služieb Správcu údajov.
10. Transakčné údaje vrátane osobných údajov je možné preniesť do PayLane Sp. z o.o. sa nachádza v Gdansku na adrese Norwida 4, PSČ: 80-280, číslo spoločnosti: 0000227278, na účely spracovania platieb.

 

III. Rozsah a účel zbieraných údajov

1. V závislosti od spôsobu vytvorenia účtu je Kupujúci povinný poskytnúť nasledujúce údaje:
2. Na zadanie objednávky je Kupujúci povinný poskytnúť údaje, ktoré ho umožnia kontaktovať, a predovšetkým:
a. emailovú adresu
b. heslo
c. identifikátor (prihlasovacie meno), ktorý si Kupujúci vyberie sám
d. meno a priezvisko
e. adresu
f. telefónne číslo.
3. Na prihlásenie sa na odber newsletteru je Kupujúci povinný poskytnúť:
a. adresu elektronickej pošty (email)
4. Všetky údaje poskytnuté Kupujúcim v objednávke alebo registračnom formulári, ktorý sa nachádza na stránkach Obchodu, bude Predávajúci spracovávať iba za účelom plnenia zmluvy. Spracúvanie osobných údajov sa v tom prípade vykonáva podľa ustanovení čl. 23 ods. 1 bod 3 zákona z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (Z. z. z 2016, pol. 922 v znení neskorších predpisov).
5. Vyššie uvedené nevylučuje pre Predávajúceho možnosť spracúvať osobné údaje Kupujúceho s cieľom uplatniť si nárok súvisiaci s vykonávanou podnikateľskou činnosťou.
6. V závislosti od vyjadrenia súhlasu pri vyplňovaní registračného formulára alebo pri zadávaní objednávky, bude Predávajúci spracúvať uvedenú Kupujúcim emailovú adresu za účelom bezplatného zasielania newslettera, ktorý obsahuje obchodné informácie v zmysle zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Z. z. z 2013, pol. 1422).
7. Zasielanie obchodných informácií na základe predtým vyjadreného dobrovoľného súhlasu sa bude uskutočňovať pomocou telekomunikačných koncových zariadení v zmysle zákona z 16. júla 2004 Telekomunikačné právo (Z. z. z 2004, pol. 243 v znení neskorších predpisov).
8. Predávajúci informuje, že chráni osobné údaje Kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi, v rozsahu, v akom si Centrálny register a informácia o hospodárskej činnosti (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) nevyhradzuje utajenie, najmä pokiaľ ide o údaje uvedené v čl. 25 zákona z 2. júla 2004 o slobode hospodárskej činnosti (kodifikované znenie, Z. z. 2013, č. 0 pol. 672).
9. Kupujúci môže svoj súhlas so spracúvaním údajov v podobe emailovej adresy, za účelom zasielania newsletteru, odvolať, a to podaním vhodného vyhlásenia.
10. Kupujúci je oprávnený doplniť, aktualizovať, opraviť osobné údaje, dočasne alebo natrvalo pozastaviť ich spracúvanie alebo ich vymazať, ak sú neúplné, neaktuálne, nesprávne alebo ak boli zhromaždené v rozpore so zákonom alebo už nie sú potrebné na realizáciu účelu, na ktorý boli zhromaždené.
11. Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely uvedené v čl. 23 ods. 1 bod 5 zákona o ochrane osobných údajov (Z. z. z 2016, pol. 922, v znení neskorších predpisov) alebo v prípade, že ich predávajúci zamýšľa spracúvať na marketingové účely alebo ich preniesť na iného správcu údajov. V takom prípade môže predávajúci nechať v databáze meno alebo mená a priezvisko osoby alebo adresu iba s cieľom zabrániť opätovnému používaniu týchto osobných údajov na účely, na ktoré sa vzťahuje námietka.
12. Všetky zmeny v oblasti svojich osobných údajov môže Kupujúci vykonať zaslaním primeraného vyhlásenia na adresu Predávajúceho.
13. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vymazať údaje Kupujúceho, ak je ich uchovanie potrebné pre uplatnenie nárokov alebo, ak to vyžadujú platné právne predpisy.
14. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na realizáciu objednávky, prístup k účtu a zasielanie newsletteru.
15. Predávajúci si vyhradzuje právo zhromažďovať IP adresy Kupujúcich, ktoré môžu mu byť užitočné na:
a. diagnostiku technických problémov so serverom,
b. vypracovanie štatistických analýz, ktoré spočívajú najmä v určení, z ktorých miest sa zaznamenalo najviac návštev,
c. správu databázy,
d. zlepšenie riešení použitých v Obchode.

IV. Druhy a účel používaných súborov cookie

  1. Súbory cookie používané Správcom údajov sú bezpečné pre zariadenia Kupujúcich. Najmä nie je možné, aby sa vírusy alebo iný nežiaduci resp. škodlivý softvér týmto spôsobom dostal do zariadení Kupujúcich. Súbory cookie umožňujú identifikovať softvér používaný Kupujúcimi a prispôsobiť stránky obchodu individuálne pre každého Kupujúceho. Súbory cookie obyčajne obsahujú názov domény, z ktorej pochádzajú, čas ich uchovávania v zariadení, majú aj pripísanú hodnotu.
  2. Správca údajov používa dva druhy súborov cookie:
  Súbory cookie relácie - uchovávajú sa v zariadení Kupujúcich a zostávajú tam, kým Kupujúci stránku neopustí. Po opustení stránky sa uložené informácie natrvalo vymažú z pamäte zariadenia. Mechanizmus súborov cookie relácie neumožňuje zhromažďovať akékoľvek osobné údaje ani žiadne dôverné informácie zo zariadenia Kupujúceho.
  Trvalé súbory cookie - uchovávajú sa v zariadení Kupujúcich a zostávajú tam, kým ich Kupujúci nevymaže. Opustenie stránky či zatvorenie prehliadača alebo vypnutie zariadenia nemá za následok odstránenie týchto súborov cookie zo zariadenia Kupujúceho. Mechanizmus trvalých súborov cookie neumožňuje zhromažďovať akékoľvek osobné údaje ani žiadne dôverné informácie zo zariadenia Kupujúceho.
  3. Kupujúci môže obmedziť alebo vypnúť prístup súborov cookie k jeho zariadeniu. Ak Kupujúci využije túto možnosť, bude môcť naďalej používať stránky Obchodu, s výnimkou funkcií, ktoré vzhľadom na svoju povahu si vyžadujú súbory cookie.
  4. Správca údajov používa vlastné súbory cookie na tieto účely:
  a. konfigurácia stránok:
  - prispôsobenie obsahu webových stránok Obchodu preferenciám Kupujúcich a optimalizácia používania webových stránok Obchodu,
  - rozpoznanie zariadenia Kupujúceho ako aj jeho lokality a primerané zobrazovanie webovej stránky prispôsobenej na jeho individuálne potreby.
  b. overenie Kupujúcich na stránkach Obchodu a zabezpečenie:
  - udržania relácie Kupujúcich (po prihlásení), vďaka čomu nemusí Kupujúci na každej podstránke Obchodu opätovne zadávať svoje prihlasovacie meno a heslo,
  - správnej konfigurácie vybraných funkcií Obchodu, ktorá predovšetkým umožní overovanie autentickosti relácie prehliadača,
  - optimalizácie a zväčšenia účinnosti služieb poskytovaných Správcom údajov.
  c. realizácia procesov potrebných na plnú funkčnosť webových stránok:
  - prispôsobenie obsahu webových stránok Obchodu preferenciám Kupujúcich a optimalizácia používania webových stránok Obchodu. Tieto súbory umožňujú najmä rozoznať základné parametre zariadenia Kupujúceho a správne zobraziť webovú stránku prispôsobenú jeho individuálnym potrebám,
  - správna obsluha partnerského programu, ktorá predovšetkým umožní overenie zdrojov presmerovania Kupujúcich na webové stránky Obchodu;
  - umožnenie používania v Obchode funkcie „Schránka“ a „Košík“.
  d. analýza a výskum ako aj audit návštevnosti:
  - vypracovanie anonymných štatistík, ktoré pomáhajú porozumieť, akým spôsobom používatelia Obchodu používajú webové stránky Obchodu, čo umožní zlepšiť ich štruktúru a obsah.
  e. zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti internetového obchodu.
  5. Správca údajov používa externé súbory cookie na tieto účely:
  a. zobrazovanie multimediálneho obsahu na webových stránkach Obchodu, ktoré sú stiahnuté z externých webových stránok, napr. YouTube,
  b. zhromažďovanie všeobecných a anonymných štatistických údajov prostredníctvom analytických nástrojov, napr. Google Analytics,
  c. zobrazovanie reklám prispôsobených preferenciám Objednávateľov s použitím nástroja internetovej reklamy, napr. Google AdSense,
  d. prihlásenie do obchodu pomocou sociálnych sietí, napr. Facebook.com,
  e. použitie interaktívnych funkcií na popularizáciu Obchodu prostredníctvom sociálnych sietí, o. in. Facebook.com, Pinterest.com,
  f. použitie funkcií pre uľahčenie komunikácie prostredníctvom webovej stránky Obchodu, ktoré pochádzajú z externých webových stránok ako sú napr. Live Chat.

  V. Podmienky uchovávania a umožnenie prístupu prostredníctvom súborov cookie

  1. Kupujúci môže sám a kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookie, pričom určí podmienky ich uchovávania a umožňovania prístupu prostredníctvom súborov cookie k zariadeniam Kupujúceho. Nastavenia uvedené vyššie môže Kupujúci zmeniť pomocou nastavení internetového prehliadača. Tieto nastavenia je možné zmeniť tak, že bude zastavené automatické používanie súborov cookie, alebo bude Kupujúci informovaný zakaždým, keď sú súbory cookie uložené v zariadení Kupujúceho. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch používania súborov cookie sú k dispozícii v nastaveniach softvéru (internetového prehliadača).
  2. Kupujúci môže kedykoľvek odstrániť súbory cookie pomocou funkcií dostupných v internetovom prehliadači, ktorý používa.
  3. Obmedzenie používania súborov cookie môže tiež ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webovej stránke Obchodu.
  4. Podľa platných ustanovení zákona z 16. júla 2004 Telekomunikačné právo (Z. z. z 2014, pol. 243) je používateľ oprávnený rozhodnúť ohľadne rozsahu prístupu súborov cookie k jeho počítaču, a to predchádzajúcim výberom v okne svojho prehliadača.
  5. Podrobné pokyny týkajúce sa konfigurácie prehliadačov typu: IE, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari sú k dispozícii nižšie:

  Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

  Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

  Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

  Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

  Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

  VI. Newsletter

   1. Poskytovanie služby newsletteru spočíva v pravidelnom zasielaní prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov bulletinu, ktorý obsahuje obchodné informácie a ktorý vydáva Predávajúci.
   2. Predávajúci poskytuje službu newsletteru bezplatne.
   3. S cieľom odberať newsletter je Kupujúci povinný:
   a. zadať objednávku uvedením v elektronickom formulári, ktorý je dostupný na stránke obchodu, svojej emailovej adresy a označením príslušného políčka;
   b. súhlasiť so zasielaním newslettera podľa vyhlásenia, ktoré sa nachádza pod elektronickým formulárom,
   c. mať aktívnu adresu elektronickej pošty (email),
   d. aktivovať odkaz zaslaný v automatickej správe Predávajúcim na emailovú adresu uvedenú zo strany Kupujúceho.
   4. Po aktivácie odkazu zaslaného v správe uvedenej vyššie v ods. 4 bod 3, sa medzi Zmluvnými stranami uzatvára zmluva o poskytovaní služby newsletteru.
   5. Kupujúci môže kedykoľvek ukončiť zmluvu o poskytovaní služby newsletteru, a to zaslaním vhodného vyhlásenia na adresu Predávajúceho alebo použitím odkazu zaslaného v obsahu newslettera (pätička). Predávajúci potvrdí ukončenie zmluvy zaslaním správy na emailovú adresu Kupujúceho. Po ukončení zmluvy o poskytovaní služby newsletteru prestane Predávajúci zasielať newsletter na emailovú adresu Kupujúceho. Kupujúci si môže newsletter kedykoľvek opätovne objednať.
   6. Správca osobných údajov vyhlasuje, že emailová adresa Kupujúceho nebude zverejnená tretím osobám.

   VII. Záverečné ustanovenia

   1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na akékoľvek informácie týkajúce sa služieb alebo produktov iných subjektov ako je Predávajúci, ktoré boli zverejnené na webových stránkach Obchodu komerčne, priateľsky, na recipročnom základe alebo, ktoré nie sú určené na dosiahnutie obchodného účinku.
   2. Predávajúci nezodpovedá za činnosť ani nedbalosť Kupujúcich, v následku ktorej Predávajúci spracúva poskytnuté osobné údaje spôsobom stanoveným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.
   3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť, rušiť a upravovať funkcie a vlastnosti webových stránok Obchodu ako aj zastaviť svoju činnosť, preniesť práva k Obchodu a vykonať akékoľvek právne úkony povolené platnými právnymi predpismi. Akékoľvek činnosti, ktoré vykoná Predávajúci, nesmú porušovať práva Kupujúceho.
   4. Akékoľvek dodatočné otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov zasielajte na adresu Predávajúceho.
   5. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto Zásady ochrany osobných údajov. Nižšie uvedený dátum predstavuje dátum účinnosti Zásad ochrany osobných údajov v ich poslednej verzii.