INFORMÁCIE O VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOCH V EASTENDSHOP.COM

Podľa informačnej povinnosti uvedenej v čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Ú. v. EÚ L 119/1 z 4. 5. 2016, informujem, že:

1. Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 80-339 Gdańsk, Grunwaldzka 569.
2. Vaše osobné údaje sa spracúvajú v tomto rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, adresa, číslo bankového účtu, fakturačné údaje.
3. Účelom spracúvania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy / realizácia objednávky / súhlasu v súlade so zásadami stanovenými v nariadení GDPR čl. 6, ods. 1, pís. B.
4. Vaše osobné údaje budú poskytované iba subjektom, ktoré úzko spolupracujú so spoločnosťou Eastend a budú sa používať na realizáciu a doručenie zakúpených produktov.
5. Vaše údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim subjektom za účelom plnenia zmluvy / realizácie objednávky / súhlasu:
PayLane Sp. z o.o. so sídlom v Gdansku pri ul. Norwida 4, PSČ: 80-280, KRS číslo: 0000227278, v rozsahu potrebnom na spracovanie platby za objednávku
a. Logistické spoločnosti
 • Spoločnosť General Logistics Systems Poland
 • Sendit S.A.
 • GLS POLSKA SP Z O O
 • Hellmann Worldwide Logistics Polska sp. z o.o. sp. k.
b. Platobní operátori
 • GTR Finance Sp. z o.o.
 • DialCom24 Sp. z o.o.
 • ING Bank Śląski SA
 • Deutsche Bank Polska S.A.
 • Paypal Polska Sp. z o.o.
 • PayU S.A.
 • Twisto Polska sp. z o.o.
 • PayLane sp. z o.o.
c. Správa informačných systémov
 • OVH Sp. z o.o.
 • ARTPAL STUDIO
 • Microsoft Sp. z o.o.
 • XLE Sp. z o.o.
d. Internetová komunikácia
 • edrone Sp. z o.o.
 • ComVision Sp. z o.o.
a. Archivovanie údajov
 • Pika Sp. z o.o.
6. Osobné údaje, ktoré ste poskytli, sa budú uchovávať, kým svoj súhlas nezrušíte.
7. Kedykoľvek máte právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo preniesť údaje. Tieto práva môžete uplatniť v sídle Správcu údajov, formou korešpondencie a pomocou elektronických komunikačných prostriedkov.
8. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomnou formou na poštovú adresu Správcu údajov alebo emailom na adresu: sk@eastendshop.com  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
9. Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov zo strany Správcu údajov porušuje zákon, máte právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov. Sťažnosť je bezplatná.
10. Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Ak však nebudú poskytnuté, nebude možné plniť zmluvu / zrealizovať objednávku.
11. Informujeme, že vaše osobné údaje nie sú predmetom profilovania.