OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY OBCHODU EASTEND z roku 2016

Článok I. VYMEDZENIE POJMOV
Článok II. PRÁVNY ZÁKLAD
Článok III. VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB
Článok IV. PROCES UZATVORENIA ZMLUVY
Článok V. REALIZÁCIA OBJEDNÁVKY
Článok VI. DORUČENIE
Článok VII. PLATBA
Článok VIII. REGISTRÁCIA ÚČTU
Článok IX. ÚČET
Článok X. POPREDAJNÉ SLUŽBY
Článok XI. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD UZAVRETEJ ZMLUVY
Článok XII. REKLAMAČNÉ KONANIE
Článok XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Článok I. VYMEDZENIE POJMOV

I. Tieto Obchodné podmienky stanovujú podmienky a pravidlá fungovania internetového obchodu Eastend, ktorý sa nachádza na webovej adrese eastendshop.com. (https://sk.eastendshop.com/) Pojmy uvedené v týchto Obchodných podmienkach znamenajú:
1. Správca osobných údajov - spoločnosť Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Komandytowa so sídlom v Gdansku (80-339), Grunwaldzka 569, zapísaná v poľskom obchodnom registri (Krajowy Rejestr Sądowy) vedenom Okresným súdom pre Gdańsk-Północ v Gdansku, VII obchodné oddelenie Štátneho súdneho registra pod číslom 0000517000, DIČ 5842736810.
2. Cena - vyjadrená v euro , ktorú je Kupujúci povinný zaplatiť za vybraný produkt a ktorá sa nachádza vedľa informácie o produkte.
3. Pôvodná cena - cena zobrazená na karte produktu, pričom pre zľavnené produkty má táto cena výrazné označenie v podobe prečiarknutia.
4. Osobné údaje - akékoľvek informácie slúžiace na identifikáciu alebo možnosť identifikácie fyzickej osoby, ktoré sa spracúvajú v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia zmluvy.
5. Eastend - internetový obchod nachádzajúci sa na webovej adrese Eastendshop.com a ktorý prevádzkuje a vlastní Predávajúci.
6. Obchodná informácia - každá informácia určená priamo alebo nepriamo na propagáciu produktov, služieb alebo celkového dojmu podnikateľa alebo osoby vykonávajúcej profesiu, ktorej právo na vykonávanie tejto profesie závisí od splnenia podmienok stanovených v samostatných zákonoch, okrem informácie, ktorá umožňuje dorozumievanie sa prostredníctvom elektronickej komunikácie s určenou osobou ako aj informácie o produktoch a službách, ktorá neslúži na dosiahnutie subjektom požadovaného obchodného zámeru, tým subjektom ktorý objednáva jej šírenie, najmä bez odmeňovania alebo iných výhod od výrobcov, predajcov a poskytovateľov služieb.
7. Zľavový kód - reťazec symbolov, ktorý Kupujúci zadáva pri vytváraní objednávky prostredníctvom košíka a ktorý mu umožní znížiť cenu produktu nachádzajúceho sa v košíku o sumu, ktorá vyplýva z hodnoty zľavového kódu. Zľavové kódy môžu byť percentuálne alebo čiastkové. Zľavové kódy sa nesčítavajú. Podrobné podmienky používania zľavového kódu sú zakaždým stanovené podmienkami určitej akcie súvisiacej s udelením zľavového kódu. Kupujúci môže dostať zľavový kód od Predávajúceho alebo od partnera Predávajúceho.
8. Spotrebiteľ - fyzická osoba nakupujúca v obchode Eastendshop.com produkty, ktoré priamo nesúvisia s jej podnikateľskou alebo zárobkovou činnosťou.
9. Účet - individuálny účet Kupujúceho vytvorený po registrácii, pomocou ktorého zadáva objednávky alebo využíva ostatné služby dostupné na stránke Eastendshop.com po zaregistrovaní sa.
10. Košík - elektronický formulár sprístupnený Predávajúcim, pomocou ktorého Kupujúci uskutočňuje nákup.
11. Náklady na doručenie - poplatok za doručenie produktu Kupujúcemu, ktorý je uvedený v košíku a na stránke pri zadávaní objednávky po kliknutí na tlačidlo: „Ďalej, chcem zadať objednávku“. Platí iba pre objednávky na území Ukrajiny.
12. Kupujúci - fyzická osoba (vrátane spotrebiteľa) alebo právnická osoba alebo organizačná jednotka uvedená v čl. 331 poľského občianskeho zákonníka, ktorá nakupuje produkty na internetovej stránke Eastendshop.com
13. Prevádzkový priestor - miesto, kde Predávajúci vykonáva podnikateľskú činnosť, v podobe nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na adrese: Grunwaldzka 569, 80-339 Gdańsk.
14. Newsletter - služba spočívajúca v zaslaní elektronického bulletinu s obchodnými informáciami používateľovi, ktorá sa poskytuje iba v rámci vytvoreného účtu alebo po predchádzajúcom objednaní používateľom služby newsletteru.
15. Registrácia - úkon, ktorý spočíva v zadaní príslušných údajov, vrátane osobných údajov, ktoré sú potrebné na vytvorenie účtu pre Kupujúceho.
16. Realizácia objednávky - kroky, ktoré vykonáva Predávajúci za účelom doručenia objednaných produktov na adresu uvedenú Kupujúcim.
17. Obchodné podmienky - obchodné podmienky internetového obchodu Eastendshop.com.
18. Reklama - informácia, ktorá povzbudzuje k nakupovaniu alebo používaniu určitých produktov alebo služieb.
19. Predávajúci - spoločnosť Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Komandytowa so sídlom v Gdansku, Grunwaldzka 569, 80-339, zapísaná v poľskom obchodnom registri (Krajowy Rejestr Sądowy) vedenom Okresným súdom pre Gdańsk-Północ v Gdansku, VII obchodné oddelenie Štátneho súdneho registra pod číslom 0000517000, DIČ 5842736810, ktorej kontaktné číslo je:
a. Oddelenie predaja - sk@eastendshop.com,
b. Reklamačné oddelenie - sk@eastendshop.com,
Cena jedného hovoru sa rovná cene uvedenej v cenníku daného operátora.
20. Produkt - hmotné hnuteľné veci, s výnimkou predmetov, ktoré sa predávajú formou exekúcie alebo iným spôsobom podľa zákona, ktoré Predávajúci ponúka na maloobchodný predaj v internetovom obchode Eastendshop.com.
21. Trvalý nosič - materiál alebo nástroj, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo podnikateľovi uchovávať informácie, ktoré sú mu osobne adresované, spôsobom, ktorý umožňuje prístup k informáciám v budúcnosti, na dobu potrebnú na účely, na ktoré sa tieto informácie používajú, a ktorý umožňuje reprodukciu nezmenených informácií.
22. Digitálny obsah - údaje generované a poskytované v digitálnej podobe.
23. Zmluva uzatvorená na diaľku - označuje zmluvu uzatvorenú so spotrebiteľom ako súčasť organizovaného systému uzatvárania zmlúv na diaľku, bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, s použitím iba jedného alebo viacerých prostriedkov komunikácie na diaľku až do uzavretia zmluvy.
24. Kúpna zmluva - zmluva uzatvorená so zákazníkom, ktorej hlavné vlastnosti týkajúce sa poskytovania sú:
a. na strane Predávajúceho - povinnosť previesť vlastnícke právo k veci na Kupujúceho a vec vydať,
b. na strane Kupujúceho - povinnosť zaplatiť kúpnu cenu a vec prevziať.
25. Objednávka - úkon vykonávaný prostredníctvom košíka, pri ktorom sa objednávateľ rozhoduje kúpiť vybrané produkty v súlade s ich popisom a cenou a vyberá si spôsob doručenia a platby.
26. Remarketing - služba poskytovaná v rámci vytvoreného účtu alebo počas / po zadaní objednávky spočívajúca v opätovnom oslovení objednávateľa, ktorý už raz navštívil webovú stránku, ale nevykonal požadovanú činnosť.
27. Používateľ - subjekt, ktorý získal prístup k službám poskytovaným v rámci vytvoreného účtu podľa pravidiel stanovených v Obchodných podmienkach.

Článok II. PRÁVNY ZÁKLAD

1. Tieto obchodné podmienky boli vypracované na základe platných právnych predpisov (Poľskej republiky), a predovšetkým:
a. Zákona z 23. apríla 1964 občiansky zákonník (Z. z. z 2014, pol. 121 v znení neskorších predpisov),
b. Zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Z. z. z 2013, pol. 1422), c. Zákona z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (Z. z. z 2016, pol. 922 v znení neskorších predpisov).
c. Zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov (Z. z. z 2014, pol. 827).

Článok III. VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

1. Tieto Obchodné podmienky predstavujú podmienky uvedené v čl. 8 zákona o poskytovaní elektronických služieb.
2. Internetový obchod Eastend je prevádzkovaný na webovej adrese https://sk.eastendshop.com a vedený spoločnosťou Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Komandytowa so sídlom v (80-339) Gdansku, Grunwaldzka 569, zapísanou v poľskom obchodnom registri (Krajowy Rejestr Sądowy) vedenom Okresným súdom pre Gdańsk-Północ v Gdansku, VII obchodné oddelenie Štátneho súdneho registra pod číslom 0000517000, DIČ 5842736810.
3. Kupujúci má prístup k týmto Obchodným podmienkam kedykoľvek prostredníctvom záložky „Obchodné podmienky“, ktorá sa nachádza na stránke obchodu - Eastendshop.com a môže si stiahnuť a vytlačiť ich obsah.
4. Potvrdenie pre Kupujúceho dôležitých ustanovení kúpnej zmluvy na produkty sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej pošty, po predchádzajúcom uvedení aktuálnej emailovej adresy Kupujúcim. Ostatné objednávky je možné si prezrieť v zákazníckom paneli po prihlásení do svojho účtu.
5. Informácie o produktoch uvedené na webových stránkach obchodu, najmä ich popisy, technické parametre, úžitkové vlastnosti ako aj ceny, predstavujú pozvánku na uzatvorenie zmluvy, podľa čl. 71 poľského občianskeho zákonníka.
6. Kupujúci berie na vedomie, že predaj produktov v obchode Eastendshop.com sa uskutočňuje pomocou elektronického systému, ktorý zabezpečuje spracúvanie a uchovávanie, ako aj odosielanie a prijímanie údajov prostredníctvom telekomunikačných sietí, podľa znenia zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb.
7. Logo spoločnosti Eastend je ochranná známka, ktorá používa právnu ochranu, podľa ustanovení zákona z 30. júna 2000 právo priemyselného vlastníctva (Z. z. 2001 č. 49 pol. 508). Obchodné názvy, názvy, popisy taktiež sú predmetom právnej ochrany a predstavujú obchodné tajomstvo spoločnosti v zmysle občianskeho zákonníka a iných zákonov.
8. Fotografie nachádzajúce sa na stránke podliehajú právnej ochrane podľa ustanovení zákona z 4. februára 1994 o autorských právach a právach súvisiacich s autorským právom (Z. z. 2006 č. 90 pol. 631). Fotografie a popisy umiestnené pod jednotlivými produktmi pochádzajú od Predávajúceho, výrobcov a distribútorov.
9. Prijatím týchto obchodných podmienok a zásad ochrany osobných údajov, ktoré sú ich neoddeliteľnou súčasťou, Kupujúci sa zaväzuje používať internetový obchod Eastendshop.com v súlade s jeho určením a obsahom ustanovení týchto obchodných podmienok.
10. Aby bolo možné používať stránku Eastendshop.com, musí mať Kupujúci zariadenie s nainštalovaným softvérom, ktorý umožňuje prehliadať webové stránky a má prístup k internetu.
11. Aby bolo možné zadať objednávku, musí mať Kupujúci aktívnu adresu elektronickej pošty a aktívne telefónne číslo. V prípade, že ako spôsob doručenia si zvolí kurier GLS sa vyžaduje číslo mobilného telefónu.
12. Kupujúci berie na vedomie, že po zadaní objednávky je Predávajúci oprávnený na spracúvanie osobných údajov Kupujúceho iba v rozsahu nevyhnutnom na:
a. realizáciu objednávky,
b. poskytovanie popredajných služieb,
c. marketingové činnosti - ak bol vyjadrený dobrovoľný, samostatný súhlas,
d. uplatnenie nárokov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou vykonávanou Predávajúcim a na daňové účely;
13. Kupujúci alebo používateľ by sa mali zdržať akéhokoľvek konania poškodzujúceho záujmy spoločnosti Eastendshop.com alebo spôsobujúceho mu škodu. Kupujúci alebo používateľ berú na vedomie, že akékoľvek konanie, ktoré ohrozuje fungovanie internetového obchodu Eastendshop.com môže byť nahlásené zo strany Predávajúceho príslušným orgánom.
14. Prístup k stránkam Eastendshop.com je tiež možný prostredníctvom sociálnych sietí - Facebook.com, Twitter.com, Instagram, YouTube a Google+.
15. Predávajúci realizuje objednávky na území Ukrajiny.
16. Predávajúci vedie propagačné kampane, o ktorých informuje zákazníka na svojej webovej stránke alebo prostredníctvom newsletteru.
17. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade, že bude súčasne viesť viac propagačných kampaní, spájanie výhod súvisiacich s účasťou na viacerých kampaniach nie je možné. V takom prípade bude zákazník účastníkom propagačnej kampane, na ktorú sa prihlásil ako prvú v poradí.

  Článok IV. PROCES UZATVORENIA ZMLUVY

  1. S cieľom uzatvoriť platnú kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu, otvorte webovú stránku www.eastendshop.com, zo zobrazenej ponuky obchodu si vyberte produkt, a následne, podľa zobrazovaných oznámení a informácií dostupných na stránke, vyberte počet produktov, miesto doručenia a spôsob platby.
  2. Ak má Kupujúci vytvorený účet, pred zadaním objednávky sa doňho môže prihlásiť. Účet nie je nevyhnutne potrebný na zadanie objednávky.
  3. Ak má Kupujúci zľavový kód, mal by pred zadaním objednávky uviesť jeho číslo v príslušnom políčku. Cena vybraného produktu, ktorý sa nachádza v košíku, bude automaticky znížená o sumu vyplývajúcu z hodnoty zľavového kódu. S cieľom vyhnúť sa nejasnostiam, jeden zľavový kód je možné použiť iba na objednanie jedného produktu.
  4. Kupujúci vyberie objednaný produkt pridaním do košíka.
  5. Kým Kupujúci neklikne tlačidlo „Potvrdiť objednávku“ má možnosť upraviť zadané údaje a vykonať zmeny v rámci produktov, ktoré si vybral. S cieľom to urobiť, mal by Kupujúci postupovať podľa zobrazených oznámení a informácií dostupných na stránke.
  6. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Náklady na doručenie sú uvedené v článku VI. bod 2.
  7. Po zadaní všetkých informácií bude Kupujúci, ktorý používa služby Obchodu, ďalej presmerovaný k možnostiam platby:
  a. ako spôsob platby si môže vybrať „platba prevodom na účet“ ;
  Po vybraní spôsobu platby bude zákazník informovaný o zadanej objednávke.
  8. S cieľom potvrdiť objednávku je potrebné kliknúť na ikonu „Potvrdiť objednávku“. Kliknutím na toto tlačidlo Kupujúci vyhlasuje, že chce uzatvoriť kúpnu zmluvu so spoločnosťou Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Komandytowa so sídlom v Gdansku, podľa ustanovení obchodných podmienok.
  9. Po zadaní objednávky dostane Kupujúci emailovú správu, ktorá obsahuje konečné potvrdenie všetkých relevantných náležitostí zmluvy ako aj objednávky.
  10. Zmluva sa považuje za uzatvorenú v okamihu, keď Kupujúci klikne na ikonu „Potvrdiť objednávku“. Ak je Kupujúcim spotrebiteľ, uplatňujú sa ustanovenia zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov (Z. z. 2014 poz. 827). Kliknutím na tlačidlo Kupujúci tiež potvrdzuje, že súhlasí so zaslaním vyúčtovania v podobe elektronickej faktúry na uvedenú emailovú adresu.
  11. Ak z dôvodu nedostatku objednaných produktov alebo množstva objednaných produktov nie je možné zrealizovať objednávku, Predávajúci oznámi Kupujúcemu emailom, že objednávku nie je možné zrealizovať. Ak Kupujúci zaplatil za objednávku pred jej doručením, Predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu, a to v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.
  12. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku. Ak to chce urobiť, musí bezodkladne, ale nie neskôr ako do chvíle zmeny stavu objednávky na „zrealizovaná“, zaslať na adresu: ... informáciu o stornovaní objednávky. Stornovanie objednávky nesúvisí s odstúpením od zmluvy.
  13. Predávajúci potvrdí odoslanie objednávky zaslaním čísla nákladného listu na adresu elektronickej pošty Kupujúceho.
  14. Objednávateľ môže sledovať stav realizácie objednávky vo svojom účte v záložke „Vaše objednávky“.
  15. Všetky produkty, ktoré sa ponúkajú na stránkach Eastendshop.com sú úplne nové, bez fyzických a právnych vád a boli legálne uvedené na trh.
  16. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny produktov, náklady na doručenie, uvádzať nové a odstraňovať nedostupné produkty ako aj organizovať propagačné kampane. Vyššie uvedené zmeny nesmú porušovať akékoľvek práva Kupujúceho, a predovšetkým práva vyplývajúce z právnych predpisov uvedených v článku II. týchto Obchodných podmienok.

  Článok V. REALIZÁCIA OBJEDNÁVKY

  1. Kupujúci môže zadávať objednávky každý deň v týždni, pričom Predávajúci nerealizuje objednávky v dni pracovného pokoja a v dni, keď je obchod zatvorený. V takom prípade Predávajúci vykoná zmluvu najneskôr do 14 dní po zadaní objednávky.
  2. Realizácia objednávky sa uskutoční bezodkladne po uzatvorení zmluvy, najneskôr však do 14 dní odo dňa jej uzatvorenia.

  Článok VI. DORUČENIE

  1. Predávajúci doručuje produkty prostredníctvom kuriérskej spoločnosti ako aj vyzdvihnutím z odberného miesta, pričom je doručenie obmedzené na územie Slovensku a uskutočňuje sa na adresu uvedenú Kupujúcim pri zadávaní objednávky.
  2. Doručenie objednaných produktov sa uskutočňuje:
  a. Náklady na doručenie objednaných produktov na území Slovensko pre objednávky nad 50 eur (po zohľadnení zliav) sú 0 eur, zásielka sa doručuje prostredníctvom kurier GLS.
  b. Pre všetky objednávky Nižšie 50 eur (po zohľadnení zliav) je doručenie Platené 7 eur.
  a realizuje sa prostredníctvom kurier GLS   .
  3. Výrobcu si Kupujúci vyberá pri zadávaní objednávky. Termín realizácie doručenia pozostáva z:
  a. času odoslania produktu, ktorý trvá jeden pracovný deň, a vo výnimočných prípadoch sa môže predĺžiť maximálne na 14 dní, o čom bude Kupujúci vopred informovaný;
  b. času doručenia prepravnou spoločnosťou, ktorá je od 3 do 5 pracovných dní odo dňa odoslania objednávky z obchodu.
  4. Po odovzdaní produktu zamestnancom kuriérskej spoločnosti mal by si Kupujúci skontrolovať, či sa produkty počas prepravy mechanicky nepoškodili. Ak Kupujúci nezistí žiadne poškodenia a nemá žiadne iné námietky, potvrdí vlastnoručným podpisom prevzatie Produktu.
  5. V prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci oprávnený vrátiť produkt prostredníctvom kuriéra alebo inou formou, pričom náklady na prepravu znáša Kupujúci.

  Článok VII. PLATBA

  1. Predávajúci umožňuje platbu nasledujúcimi spôsobmi:
  a. Platba prevodom na účet, platby spracúva spoločnosť PayLane sp. z o.o. so sídlom v Gdansku, Norwida 4, PSČ: 80-280, KRS číslo: 0000227278.

  Článok VIII. REGISTRÁCIA ÚČTU

  1. Na vytvorenie účtu je potrebné vykonať bezplatnú registráciu.
  2. Registrácia sa vykonáva pomocou formulára, ktorý sa nachádza na stránke Eastendshop.com, počas zadávania objednávky alebo pri výbere používania služby Newsletter. Formulár obsahuje polia, ktoré je potrebné vyplniť, aby bolo možné vytvoriť účet.
  3. V závislosti od spôsobu vykonania sa registrácia uskutočňuje poskytnutím nasledujúcich údajov:
  a. emailovej adresy (identifikátor),
  b. hesla,
  c. mena a priezviska,
  d. adresy,
  e. telefónneho čísla.
  4. Po riadnom vyplnení a odoslaní registračného formulára bude Kupujúcemu na uvedenú adresu elektronickej pošty odoslané potvrdenie o registrácii a vytvorení účtu. Po vytvorení účtu môže Kupujúci nakupovať v obchode prostredníctvom svojho účtu.
  5. Údaje poskytnuté Kupujúcim sa používajú iba na riadne plnenie zmluvy uzavretej s Predávajúcim a jeho obchodných aktivít, najmä v záležitostiach účtovníctva, permanentnej služby zákazníkom a overovania, či zákazník splňuje požiadavky na vytvorenie účtu.
  6. Všetky poskytnuté osobné údaje podliehajú ochrane podľa ustanovení zákona o ochrane osobných údajov, ktorých správcom je spoločnosť Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa so sídlom v Gdansku. Predávajúci vyhlasuje, že má informačný systém vybavený primeranou ochranou, ktorý znemožňuje prístup k osobným údajom Kupujúceho zo strany neoprávnených subjektov.
  7. Kupujúci je oprávnený na prístup a úpravu svojich osobných údajov, ktoré sú uložené v sídle Predávajúceho.
  8. Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré predstavujú neoddeliteľnú súčasť týchto Obchodných podmienok.

  Článok IX. ÚČET

  1. Vďaka registrácii účtu Kupujúci môže:
  a. priamo zadávať objednávky,
  b. kedykoľvek upravovať poskytnuté údaje,
  c. zobraziť históriu svojich objednávok,
  d. umiestňovať produkty do schránky,
  e. objednať si newsletter.
  2. Uvedený email (identifikátor) a heslo majú dôverný charakter a spolu s účtom predstavujú obchodné tajomstvo, na ktoré sa vzťahuje právna ochrana, a preto Kupujúci nesmie sprístupniť vyššie uvedené informácie a informácie poskytnuté s cieľom zaregistrovať účet, pokiaľ Kupujúci nezverejňuje svoje údaje členom svojej domácnosti alebo zamestnancom, ktorí používajú účet v jeho mene.
  3. Po poskytnutí používateľom požadovaných informácií bude na uvedenú emailovú adresu odoslaný aktivačný odkaz, v ktorom bude používateľ požiadaný, aby si aktivoval svoj účet „s“ alebo „bez“ newsletteru. Súhlas so zasielaním newslettera pri aktivácii účtu je dobrovoľný.
  4. Používateľ je oprávnený kedykoľvek upraviť dodatočné služby súvisiace s účtom, a to kliknutím v políčku checkbox.
  5. Používateľ účtu má právo účet kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu zrušenia. Proces zrušenia účtu zo strany Používateľa spočíva v zaslaní vyhlásenia o odstúpení od používania služieb na nasledovnú emailovú adresu: sklep@eastend.pl. Predávajúci potvrdí zrušenie účtu používateľa zaslaním spätnej emailovej správy.

  Článok X. POPREDAJNÉ SLUŽBY

  1. Popredajné služby sú určené pre našich zákazníkov. Spočívajú v riešení:
  a. reklamácií produktov,
  b. vrátení produktov.
  2. Používateľ oznámi reklamáciu alebo vrátenie produktu emailom na túto adresu: sk@eastendshop.com Používateľ by mal v správe uviesť:
  a. pri reklamácii zoznam vád spolu s ich popisom a dňom zistenia vady,
  b. adresu,
  c. spôsob doručenia produktov do Eastendshop.com,
  d. kontaktné údaje,
  e. číslo bankového účtu a informácie o platbe.
  3. Prijatím Obchodných podmienok zákazník súhlasí s vystavením a zaslaním opravenej faktúry v elektronickej podobe na emailovú adresu uvedenú pri registrácii alebo počas zadávania objednávky. Zároveň zákazník vyhlasuje, že bude tieto faktúry v elektronickej podobe prijímať na uvedenej emailovej adrese.

  Článok XI. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD UZAVRETEJ ZMLUVY

  1. Kupujúci, ktorý je zároveň spotrebiteľom a ktorý uzavrel zmluvu na diaľku, môže od nej odstúpiť bez udania dôvodu v termíne 14 dní odo dňa, kedy mu bol produkt doručený, a to predložením príslušného písomného vyhlásenia.
  2. Vyhlásenie je potrebné predložiť zaslaním emailovej správy na adresu: sk@eastendshop.com
  3. V prípade platného odstúpenia od zmluvy zo strany Kupujúceho sa zmluva považuje za neuzatvorenú, a zmluvné strany sú povinné bezodkladne, najneskôr však do 14 dní, vrátiť vzájomné plnenia.
  4. Kupujúci je povinný zaslať produkt na adresu Predávajúceho uvedenú nižšie. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie vráteného produktu prostredníctvom emailovej správy.
                       Adresa: Úplnú adresu možno nájsť na nákupnej faktúre
  5. Právo na odstúpenie od uzatvorenej zmluvy nevylučuje práva Kupujúceho vyplývajúce z nesúladu produktu so zmluvou.
  6. Kupujúci môže vrátiť produkt v termíne do 14 dní odo dňa jeho doručenia, pokiaľ nebol tovar použitý.

  Článok XII. REKLAMAČNÉ KONANIE

  1. V rozsahu, na ktorý sa vzťahuje reklamačný proces, podľa záruky, za fyzické alebo právne vady tovaru v zmysle čl. 577 a násl. občianskeho zákonníka zodpovedá Predávajúci.
  2. Vyhlásenie o reklamácii je potrebné predložiť zaslaním emailovej správy na adresu sk@eastendshop.com spolu s nasledovnými informáciami:
  a. dôvod podania reklamácie;
  b. spôsob riešenia reklamácie - je potrebné uviesť, či si zákazník žiada bezplatnú opravu produktu alebo výmenu za nový produkt alebo odstúpenie od zmluvy, ak je vada závažná.
  c. podpis a aktuálne údaje zákazníka, ktorý podáva reklamáciu, vrátane správnej adresy.
  3. Základom pre prijatie reklamácie je nesúlad produktu s uzatvorenou zmluvou, čo znamená najmä, že:
  a. produkt nie je vhodný na bežné používanie,
  b. produkt nemá vlastnosti, ktoré by mal mať podľa uzatvorenej zmluvy,
  c. produkt stratil vhodnosť na použitie počas lehoty garantovanej Predávajúcim,
  d. bol odovzdaný Kupujúcemu v neúplnom stave,
  e. je vo vlastníctve tretej osoby,
  f. je zaťažený právom tretej osoby,
  g. používanie alebo manipulácia s produktom je obmedzená rozhodnutím príslušného orgánu.
  4. Kupujúci môže požadovať uvedenie produktu do stavu, ktorý je v súlade so zmluvou, prostredníctvom bezplatnej opravy alebo výmenou za nový produkt, pokiaľ nie je oprava alebo výmena nemožná alebo si nevyžaduje nadmerné náklady. V takom prípade Predávajúci ponúkne iné riešenie a bezodkladne ho oznámi zákazníkovi. V takej situácii bude zákazník oprávnený na zmenu spôsobu uvedenia produktu do stavu, ktorý je v súlade so zmluvou, vrátane možnosti zníženia ceny a odstúpenia od zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky uvedené v bode 6 a 7.
  5. Zákazník môže žiadať odstúpenie od zmluvy iba v prípade, ak je vada závažná.
  6. Predávajúci vyrieši reklamáciu v lehote 14 dní odo dňa jej doručenia. V každej fáze reklamačného konania Predávajúci je povinný dodržať vyššie uvedenú lehotu, ak túto lehotu nedodrží, reklamácia sa považuje za prijatú.
  7. Predávajúci bude v každej fáze reklamačného konania oprávnený ponúknuť zákazníkovi iné riešenie ako riešenie, ktoré zákazník uviedol v reklamácii, pričom sa Predávajúci zaväzuje zohľadniť tieto okolnosti:
  a. jednoduchosť a rýchlosť výmeny alebo opravy produktu,
  b. charakter vady - závažná alebo nezávažná,
  c. či bol produkt predtým reklamovaný.
  8. Ustanovenia ods. 3-5 sa primerane vzťahujú na Kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, pričom produkt bude vymenený alebo vrátený iba v prípade závažných a neodstrániteľných vád. V ostatných prípadoch reklamácia má za následok opravu produktu.

  Článok XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Zásady ochrany osobných údajov a prílohy predstavujú neoddeliteľnú súčasť týchto Obchodných podmienok.
  2. Všetky spory vyplývajúce z plnenia ustanovení týchto Obchodných podmienok bude riešiť všeobecný súd, ktorého právomoc sa určí na základe ustanovení zákona zo 17. novembra 1964 Občiansky súdny poriadok (Z. z. z 2014, pol. 101 v znení neskorších predpisov).